Cirkas
Stiprinamas STEAM ugdymas: daugiau praktikos ir mokymosi tyrinėjant

steamNuo šių mokslo metų mokyklose stiprinamas STEAM – gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, matematikos mokslų ugdymas taikant kūrybiškumą. Siekiama, kad kiekvienam mokiniui būtų prieinamas ir užtikrinamas STEAM dalykų mokymas, praktinės veiklos mokyklų laboratorijose, regioniniuose ir metodiniuose STEAM centruose ar kitose pritaikytose erdvėse. Tai suplanuota Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ekspertų parengtame 2023–2030 metų STEAM stiprinimo plane, kuriame numatytos kelerių metų kryptys ir priemonės šios srities ugdymui gerinti.   

„Lietuvai, kaip ir kiekvienai į pažangą orientuotai šaliai, svarbu išugdyti kūrybingus, iniciatyvius žmones, turėti pakankamai inžinierių, gamtos mokslų tyrėjų ir kitų aukštos kvalifikacijos specialistų. Dėl to būtina stiprinti STEAM dalykų ugdymą dar mokykloje, vaikams patraukliai pateikti šiuos mokslus. STEAM ugdyme labai svarbi mokinių praktika, realūs ir mokiniui atpažįstami aplinkos kontekstai, tyrinėjimas, modeliavimas. Mokyklas skatiname ugdymo procesą organizuoti taip, kad mokiniai aktyviai įsitrauktų į praktinę ir kūrybinę veiklą. STEAM ugdymas gali būti sėkmingai organizuojamas ne tik mokyklose, tačiau ir kitose erdvėse, pvz., STEM atviros prieigos centruose, verslo įmonėse, profesinėse ir aukštosiose mokyklose“, – sako viceministras Ramūnas Skaudžius. 

STEAM plane numatytos keturios prioritetinės kryptys: STEAM aktualizavimas, praktinės veiklos, pagalba mokytojui, priemonių prieinamumo didinimas. Gamtos mokslų, technologijų, inžinerinį ir matematinį ugdymą per kūrybiškumą suvienijančiam STEAM krypties ugdymui keliami strateginiai tikslai: skatinti tvarų vartojimą ir gamybą, tausų gamtos išteklių naudojimą, raginti ieškoti priemonių klimato kaitai stabdyti ir pan. STEAM ugdymas svarbus siekiant kurti sąlygas verslo, švietimo, mokslo ir kultūros integracijai, sudaryti palankias sąlygas konkurencingumui tarptautinėse rinkose. Šios ugdymo krypties tikslas – taikyti integruotą požiūrį spręsti šiuolaikinio gyvenimo problemas naudojant technologijas.

Stiprinant STEAM ugdymą ir iškeliant šiuos dalykus kaip vienus iš prioritetinių mokykloje nuo kitų mokslo metų numatyta, kad 4 ir 8 klasių mokiniai turės galimybę išbandyti bandomąjį nacionalinį mokinių pasiekimų patikrinimą, skirtą pasitikrinti integruoto praktinio gamtos mokslų ir visuomeninių mokslų pasiekimus. Toks pasiekimų patikrinimas galėtų vykti regioniniame ar metodiniame STEAM atviros prieigos centre arba mokyklų gamtos mokslų, STEAM laboratorijoje. 

STEAM ugdymo kokybė būtų stiprinama skatinant aukštųjų mokyklų bendradarbiavimą su mokyklomis ir STEAM centrais. Tai galėtų būti dėstytojų ir mokslininkų konsultacijos vykdant tiriamuosius praktinius darbus, dėstytojų paskaitos, konsultacijos ir praktiniai mokymai mokytojams.

Numatoma pagalba mokytojams: bus parengtos STEAM stiprinimo bei aktualizavimo Lietuvos bendrajame ugdyme ir profesiniame mokyme gairės, tobulinamos STEAM mokytojų kompetencijos, 2025 m. numatyta sukurti STEAM centrų darbuotojų kompetencijų kėlimo programą.

2024 m. numatoma sukurti mokslininkų, dėstytojų ir aukštųjų mokyklų siūlomų veiklų mokytojams ir mokiniams centralizuotą duomenų bazę. Taip pat bus parengtas bendras standartas mokyklos priemonėms, rekomendacijos STEAM ugdymo aplinkai.

STEAM krypties ugdymo(si) stiprinimo planą parengė ministro sudaryta darbo grupė. Joje dirbo Vilniaus, Kauno technologijos ir Vytauto Didžiojo universitetų, Lietuvos pramoninkų konfederacijos, Lietuvos inžinerijos ir technologijų pramonės asociacijos, Panevėžio švietimo ir Utenos švietimo centrų, Lietuvos chemijos mokytojų asociacijos, Kauno technologijų mokymo centro, Nacionalinės švietimo agentūros ir ŠMSM atstovai.

Nuo 2021 m. savivaldybėse buvo atidaryti 7 regioniniai STEAM atviros prieigos centrai. Kiekviename regioniniame centre įrengtos biologijos-chemijos, fizikos-inžinerijos ar robotikos-IT laboratorijos, taip pat po specializuotą laboratoriją, atsižvelgiant į regiono poreikius. Pvz., Alytus pasirinko maisto technologijų, kulinarinio meno ir sveikatinimo, Marijampolė – kūrybiškumo ir medijų, Panevėžys – STEAM dirbtinio intelekto, Utena – astrofizikos ir aerokosmonautikos STEAM specializuotą laboratoriją. Laboratorijose mokiniai gali atlikti įvairius tiriamuosius darbus – ir numatytus bendrosiose ugdymo programose, ir susijusius su regiono specifika ir prioritetais. Čia jie gali rengti savo brandos darbus, dalyvauti konkursuose, olimpiadose, susitikti su mokslininkais, verslininkais, įvairių profesijų žmonėmis.

STEAM atviros prieigos centras – tai modernių technologijų telkinys, kuriame, bendradarbiaujant mokslininkams, savivaldybėms, verslininkams, sudaromos sąlygos mokiniams per pamokas ar po jų atlikti eksperimentinius tyrimus, konstruoti, modeliuoti, susipažinti su mokslo inovacijomis ir kt.     

ŠMM nuotrauka

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode